หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
โทร.080-386-2711


นางสาวเนื้อทิพย์ พุดขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.087-345-5452


นางวิภารัตน์ แป้นหมื่นไวย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.086-250-8351


นายปรีชา ซุ่มพุดซา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 089-692-4646


นางสาวนุชนาถ มุ่งยุทธกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร. 089-282-8958