สมาชิกสภา อบต.


นางบุญบันดาล ประสงค์
ประธานสภา อบต.หนองกระทุ่ม และสมาชิกสภา หมู่ 2

โทร. 081-063-0678


นายประกอบ อยู่หมื่นไวย
รองประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา หมู่ 4

โทร. 089-865-8182


นางสุกานดา เยี่ยมสูงเนิน
เลขานุการสภา อบต. และสมาชิกสภา หมู่ 1

โทร. 089-849-9773


นายจักรพันธ์ อินทร์หมื่นไวย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

โทร. 086-264-6725


นายกุศล นพพลกรัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

โทร. 081-997-0223


นางศิริรัตน์ สมใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

โทร. 082-126-9430


นายไพรัช ลันขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7

โทร. 087-253-0608


นายประเสริฐ สวัสดิ์พุดซา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8

โทร. 085-779-7710


นายบรรเทิง ปลั่งกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9

โทร. 081-709-2881