ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาตม (สายบ้าน ผอ.ประกาย) เสริมถนนดิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 864.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.35 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,512 ลูกบาศก์เมตร ถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,242.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,968.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกนองกระทุ่ม   Nongkratum Subdistrict Administrative Organization