ข่าวประชาสัมพันธ์

นายก อบต. ประกาศวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
 
นางสุทิน ชาติพุดซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
 
    ได้ประกาศวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้ทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ให้มีการไหว้ ทักทาย ช่วงเช้าและหลังเลิกงาน พร้อมทั้งให้ยึดถือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กำหนดไว้
 
 


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกนองกระทุ่ม   Nongkratum Subdistrict Administrative Organization