ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน1

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกนองกระทุ่ม   Nongkratum Subdistrict Administrative Organization