ประกาศ/คำสั่ง

การบรรจุและเต่งตั้งบุคลากร เรื่อง ประกาศ กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล หมวด ๕

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกนองกระทุ่ม   Nongkratum Subdistrict Administrative Organization