กิจการสภา

การประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกนองกระทุ่ม   Nongkratum Subdistrict Administrative Organization