มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม มี “มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ” ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบร้อยเรียบของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จึงได้เห็นความสำคัญในเรื่อง “มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ” จึงได้จัดทำช่องทางสำหรับรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
1.Facebook: งานประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระทุ่ม
2.โทรศัพท์ 0-4430-7208 โทรสาร 0-4430-7029 อีเมล : webmaster@nongkratumkorat.go.th
3. https://www.nongkratumkorat.go.th
หรือท่านสามารถแจ้งด้วยตนเองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ในวันเวลาราชการค่ะ